CA NHẬP LỄ XXV THƯỜNG NIÊN
(Ý: Ca nhập lễ sách lễ Rôma)
Trần Minh

ĐK: Muôn muôn đời Chúa là Chúa Trời của con, trong mọi gian nan con kêu cứu Chúa sẽ nhận lời, bởi vì Chúa là Đấng cứu độ trần gian

1/ Chúa dạy chúng con mến Chúa yêu người, xin giúp chúng con luôn hằng vâng giữ, trong suốt đời này để đời sau được phúc trường sinh

2/ Thánh Thể Chúa ban bí tích trọn lành nâng đỡ ủi an tâm hồn con mãi, trong suốt đời này để đời sau được phúc trường sinh