HỒN CON KHAO KHÁT CHÚA
Lm. Nguyễn Văn Tuyên

1/ Hồn con đây khao khát Chúa. Chúa chí nhân đầy thương yêu. Về bên Cha sống yêu thương. Nguyện mến yêu Cha một đời.

ĐK. Chúa hỡi! Chúa nguồn an vui, đến với Chúa nghỉ ngơi. Sống với Chúa nguồn yêu thương. Hát khúc hát bình yên.

2/ Đời hôm nay con có Chúa. Chúa với con cầm tay đi. Từ hôm nay có Cha yêu, nụ thắm yêu thương tuyệt vời.

3/ Và hôm nay con có Chúa. Hát khúc ca tình thiên thu. Rằng Thiên Chúa đã yêu con. Ngài đã yêu con ngàn đời.

4/ Từ hôm nay con có Chúa, sẽ thôi không còn lo âu. Từ hôm nay có Cha yêu, nguyện mến yêu Cha ngàn đời.

5/ Vì nay con đã có Chúa, ước mơ chi tình nhân gian? Vì hôm nay có Cha yêu, đời sẽ quên bao muộn phiền.

6/ Cuộc đời ai không có Chúa, sống tối tăm sầu thiên thu. Tìm về Cha sống tin yêu, đời thắm tươi hy vọng nhiều.