THÁNH PHÊRÔ 3
Lm. Kim Long


ĐK: Từ lời mời gọi đầu tiên: "Hãy theo Ta" con đã bỏ lưới bỏ thuyền bỏ biển khơi. Hân hoan bước theo Thầy vì được sáng soi tin nhận: Thầy là Đức Ki-tô Con Thiên Chúa hằng sống. Dù biết con đây mọn hèn đầy tội nhơ, Thầy vẫn chọn con vì Thầy thấu tỏ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy.

1. Nhớ đêm lao tác canh trường miệt mài vẫn hoàn tay không, Thầy xuống thuyền con rồi truyền kéo buồm ra khơi mẻ cá lớn con được ngay vì đã nghe Thầy.

2. Có khi tâm trí u mờ ngại ngần chấp nhận khổ đau, Thầy đã dậy con: Chẳng nhận vác thập tự luôn chẳng xứng đáng trở thành môn đệ bước theo Thầy.

3. Có khi ai nấy bỏ Thầy vì lời nói chẳng lọt tai, Thầy giúp nhận ra: Bỏ Thầy biết rồi theo ai Thầy mới có những lời ban sự sống muôn đời.

4. Có khi kinh hãi hoảng sợ dại khờ chối Thầy đôi phen, Thầy đã rủ thương ngoảnh lại ngước nhìn để con trào nước mắt đau khổ xin tự hối lỗi lầm.