VÌ XƯA
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Vì xưa Ta đói các ngươi đã cho Ta ăn. Vì xưa Ta khát các ngươi đã cho Ta uống. Vì xưa Ta mình trần các ngươi đã cho Ta mặc. Vì xưa Ta đau yếu các ngươi đã chăm sóc Ta. Vì lúc Ta tù đầy các ngươi đã thăm viếng Ta. Bởi vì bất cứ điều gì các ngươi làm cho kẻ hèn mọn là làm cho chính Ta.

ĐK. Lạy Chúa! Xin dạy con biết yêu người như Chúa đã yêu chúng con. Lạy Chúa! Xin dạy con biết yêu người như Chúa đã yêu phận người, mặc lấy xác thân phàm nhân sống như mọi người, để đưa phận người tội lỗi làm con cái Cha trên trời.

2. Vì xưa Ta rét các ngươi sớt chia chăn êm. Vì xưa Ta rách các ngươi đã cho áo ấm. Vì xưa Ta nghèo khổ các ngươi đã cho nơi ở. Vì -Ta thân lữ khách các ngươi đã nâng đỡ Ta. Vì lúc Ta lỡ đường các ngươi giúp nơi trú chân. Bởi vì bất cứ điều gì các ngươi làm cho kẻ hèn mọn là làm cho chính Ta.