TIỆC THÁNH GỌI MỜI (Mt 22, 1-14)
Lm. La Thập Tự1. Ngàn đời Chúa vẫn thương con. Hằng ngày Chúa đã gọi con đến dự bàn tiệc thánh cùng với bánh thơm rượu nồng. Nhưng! Con đã đáp lời, đáp lời với Ngài điều chi. Con đã đáp lại với Ngài điều chi?

ĐK. Con xin thưa với Ngài đời con đâu đáng là chi, mà con được phước kết thân với Ngài. Nhưng! Con đây chỉ dám xin Ngài, dủ thương phán một lời, thì hồn con hạnh phúc no đầy.

2. Từng ngày Chúa vẫn thương ta. Nhiều lần Chúa đã chờ ta đến dự phần ơn thánh, nhận lấy phúc vinh an lành. Nhưng! Con đã chối từ, với nhiều vướng bụi trần gian. Mau hãy trở về với lời nài van.

3. Đền thờ bóng ngõ giang tay. Một lời nhắn nhủ người hay, đến dự bàn tiệc thánh, mặc lấy trắng trong tâm hồn. Nhưng! Không chỉ với Ngài, với một phúc lộc ngày nay. Mau hãy đến Ngài với tình chẳng phai.