XIN VÂNG THEO MẸ
Vũ Đình Ân

1/ Mẹ theo Chúa, Mẹ đã xin vâng, con theo Mẹ con cũng xin vâng. Suốt một đời Mẹ đã xin vâng, suốt một đời con cũng xin vâng

ĐK: Xin vâng lúc thành công hay lúc thất bại, lúc chuyện vui hay lúc chuyện buồn, trọn đời con luôn mãi xin vâng. Xin vâng lúc thanh nhàn hay lúc nguy nan trọn đời con luôn vững tin theo Mẹ xin vâng, xin vâng

2/ Mẹ theo Chúa từng bước xa xưa, con theo Mẹ khi nắng hay mưa. Suốt một đời Mẹ sống tin yêu, suốt một đời con sống tin yêu