CA NHẬP LỄ XXIII THƯỜNG NIÊN
(Ý: Tv 118; 137, 124)
Trần Minh

1/ Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng mong được gần Ngài, Chúa ơi

ĐK: Chúa quả là chính trực. Quyết định Ngài công minh. Xin Ngài lấy tình thương mà đối xử với tôi tớ của Ngài

2/ Khi con về vui hưởng bàn tiệc thánh Chúa ban. Ngài thương giữ con được trọn lành Chúa ơi