CA NHẬP LỄ XXI THƯỜNG NIÊN
(Ý: Tv 85; 1,3)
Trần Minh

ĐK: Lạy Chúa xin hãy lắng nghe lời con khấn nguyện, và xin Chúa hãy mở lòng nhân hậu mà đáp lời con

1/ Vì chúng con luôn tin tưởng rằng: Chính Ngài là Thiên Chúa của chúng con. Nguyện xin cứu độ chúng con

2/ Vì chúng con luôn kêu xin Ngài. Chính Ngài là Thiên Chúa của chúng con. Nguyện xin dủ lòng xót thương