CA NHẬP LỄ XIX THƯỜNG NIÊN
(Ý: Tv 73; 20,19,22,23)
Trần Minh


ĐK: Thân lậy Chúa xin nhìn lại giao ước thuở xưa, đừng mãi mãi bỏ rơi mạng sống con dân Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin hãy biện hộ cho dân Ngài và thương nhậm lời khấn nguyện của đoàn con

1/ Chúa đã cho con được phúc gọi Ngài là Cha, xin cho con xứng đáng dự phần hồng phúc Chúa ban

2/ Chúa đã thương ban Lời Chúa tràn đầy lòng con. Xin cho con được xứng đáng mời Ngài đến viếng thăm