CA NHẬP LỄ XVII THƯỜNG NIÊN
(Ý: Tv 67; 6, 7, 36)
Trần Minh


ĐK: Hân hoan vui mừng chúng con tiến vào nhà Chúa, chân thành tạ ơn nguyện xin ân phúc dư tràn. Hiệp nhất đoàn con nên một trong ơn nghĩa Chúa, thờ kính một Chúa chan hòa yêu thương anh em

1/ Lạy Chúa toàn năng Đấng đang ngự trị trong đền thánh. Thương kẻ cô thân và ban cho họ nơi trú ẩn an toàn

2/ Từ thánh điện cao cúi xin Ngài là Chúa cực thánh, an ủi muôn dân và ban cho họ dũng lực uy quyền