CA NHẬP LỄ XIV THƯỜNG NIÊN
(Ý: Tv 47; 10, 11)

Trần Minh


ĐK: Giờ đây giữa cung điện Ngài, con hồi tưởng về tình Chúa yêu thương. Ôi Thiên Chúa Danh Ngài lưu muôn thuở, vang vọng muôn đời tiếng ngợi khen

1/ Vì đã quá yêu thương nên Chúa hạ mình giang tay nâng loài người tội lỗi đứng lên

2/ Ngài đã phán ai đang mang gánh nặng nề mau mau đến cùng Ngài, Chúa bổ sức cho