CA NHẬP LỄ XII THƯỜNG NIÊN
(Ý: Tv 27; 8-9)
Trần Minh


ĐK: Đoàn con về đây mong được dự vào bàn tiệc thánh, xin Ngài rủ thương hiệp nhất đoàn chiên. Thật lòng ăn năn kính xin Ngài tẩy sạch tội lỗi, để hồn sạch trong mà lãnh nhận Mình Máu của Ngài

1/ Lạy Chúa là thành trì, ơn cứu độ, là sức mạnh cho con tựa nương. Xin giáng phúc thi ân trên Đấng Ngài đã xức dầu tấn phong

2/ Lạy Chúa là nguồn cội ơn cứu độ, là gia nghiệp muôn dân cậy trông. Xin dẫn dắt muôn dân, thương giúp họ đến bến bờ thánh ân