CA NHẬP LỄ XI THƯỜNG NIÊN
(Ý: Tv 26; 7,9)
Trần Minh


ĐK: Lạy Chúa xin nghe tiếng con cầu, xin thương tình đáp lại tiếng con van. Lạy Chúa xin Ngài đừng ẩn mặt. Xin chớ bỏ rơi xin đừng đuổi xua con

1/ Giữa cuộc đời gian nan vây bủa, xin dẫn con theo lối bước của Ngài

2/ Vững một lòng trung trinh tin tưởng Chúa sẽ thương ban phúc đức của Ngài