TÔN VINH CHÚA BA NGÔI
Kim Đường

ĐK. Nào cùng hòa ca tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa. Chúa Cha sáng tạo, Chúa Con là Đấng cứu đời. Thánh hóa mọi loài quyền năng Thánh Thần Thiên Chúa. Ngàn đời tôn vinh vì Chúa yêu thương loài người.

1. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con. Chúa đã sai Con Một là Lời Chân Lý, và đã ban Thánh Thần là Nguồn Thánh Hóa. Mặc khải cho chúng con, biết mầu nhiệm của Chúa cao vời.

2. Lạy Thiên Chúa quyền năng tối cao. Chúa đoái thương tỏ bày mầu nhiệm khôn ví: một Chúa Ba Ngôi muôn đời hằng hiện hữu. Để đoàn con mến yêu tin nhận và thờ kính muôn đời.