CHO CON ĐẾN TRÊN ĐỒI CANVÊ
Trùng Dương


ĐK. Cho con đến trên đồi Canvê, cho con về năm xưa chiều tím. Chúa đã chết trên đỉnh đồi cao, chết đau buồn trên thập tự giá. Cho con biết kho tàng yêu thương, cho con được đi theo đường Chúa. Chúa đã đến cứu độ trần gian, đến muôn đời mãi yêu con người.

1/ Cho con được cùng đi theo Chúa, vác thập tự cùng chịu đóng đinh, cùng đội mão gai trên đường đời con đi. Cho con được cùng đi theo Chúa, chết khổ nhục trên thập giá cao, để rồi vinh quang khi Ngài đã phục sinh

2/ Cho con được cậy trông nơi Chúa, hết một đời để làm chứng nhân, để làm vinh danh công trình Ngài đi qua. Cho con được niềm tin theo Chúa, sống trọn đời để truyền phúc âm, để loan tin công trình Chúa toàn năng.

3/ Cho con được bình an gieo bước, sống một đời phục vụ thế nhân, từng ngày loan tin cho lời Ngài trao ban. Cho con được hồng ân chan chứa, bước vào đời trọn vẹn hiến dâng, một đời hy sinh theo lời Chúa tình yêu.