LỜI CHÚA
Trùng Dương


1/ Lời Chúa là sức sống dạt dào, là tin yêu là hạnh phúc cho con. Lời Chúa là lẽ sống cuộc đời, là đường đi là chân lý đời đời.

ĐK. Con đây luôn trông mong nghe lời Chúa phán dạy. Lời Ngài là niềm tin đổi mới hồn con. Con đây luôn trông mong nghe lời Chúa phán dạy. Lời Ngài là sự thật đã chết cho con.

2/ Lời Chúa nguồn suối mát ngọt ngào, lời yêu thương lời hằng sống cho con. Lời Chúa là ánh sáng dọi đường, là tình thương, là chân đích cuộc đời.

3/ Lời Chúa là đuốc sáng đường trần, là quang vinh là cùng đích con đi. Lời Chúa là cứu rỗi mọi người, là của ăn để sống mãi đời đời.

ĐK. Con đây luôn trông mong nghe lời Chúa phán dạy. Lời Ngài là niềm tin đổi mới hồn con. Con đây luôn trông mong nghe lời Chúa phán dạy. Lời Ngài là sự thật đã chết cho con.