CHỈ CÓ MÌNH CHA BIẾT THÔI
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh


1. Trong những ngày ấy sau cảnh cùng khốn giữa đời. Mặt trời nên tối tăm, mặt trăng không còn ánh sáng. Thiên hạ sẽ thấy Con Người ngự đến trong quyền năng. Thiên thần của Chúa quy tụ những người được tuyển chọn.

ĐK: Ngày đó hay giờ đó sẽ không một ai biết được. Ngày đó hay giờ đó chỉ một mình Cha biết thôi. Hãy vững tin tuyệt đối giữ lòng thành cùng Chúa luôn. Người sẽ ban sự sống triều thiên vinh phúc Nước Trời.

2. Ai cũng phải chết khi ngày tận thế xuất hiện. Đời này sẽ chóng qua Lời Chúa vẫn còn sống mãi. Trung thành với Chúa sẽ được nguồn phúc vinh đời sau. Tin cậy vào Chúa an hưởng Nước Trời cùng với Ngài.

3. Xin Chúa ngự đến chính Ngài là suối cứu độ. Một đời con vững tin Ngài luôn giữ lời đã hứa. Trong mọi biến cố kinh hoàng lòng vẫn luôn cậy tin. Chúa là lẽ sống đích thực của người hằng kiếm tìm.