HÃY ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh


1. Chúa cất tiếng gọi và sai từng hai người đi. Người cho các ông có quyền trên thần ô uế. Người bảo các ông chớ mang theo tiền cũng không mang bị, mang bánh. Đừng mặc hai áo nhưng chân mang dép cùng với cây gậy.

ĐK: Hãy đi kêu gọi thống hối, hãy đi xua quỷ trừ ma. Hãy đi xức dầu chữa lành và phó thác trong Ngài.

2. Chúa biết con phận nhỏ nhoi chẳng đáng là chi. Ngài luôn mến yêu dắt dìu giữa đời giông tố. Ngài dạy chúng con biết luôn quên mình sống trong ân tình phó thác. Cậy vào ơn Chúa bao nhiêu gian khó chẳng có là gì.

3. Phó thác nơi Ngài vì con nhỏ bé mà thôi. Quyền năng Chúa luôn bao trùm đưa đường dẫn lối. Nguyện Ngài giúp con biết mau lên đường dấn thân rao giảng Lời Chúa. Dù ngàn nguy khó nhưng luôn trung tín vào Chúa Quan Phòng.