MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
Đinh Công Huỳnh

1. Này Mình Máu linh thiêng ai ăn Thịt uống Máu Ta. Thì được sống trường sinh sẽ không đói khát bao giờ. Ta luôn đến ở cùng ban nguồn sinh lực vô giá. Nào người mang đau khổ gánh nặng mau đến bên Ta.

ĐK: Máu Thánh Chúa cực linh chính nguồn mạch sống yêu thương. Này là Mình Thánh Chúa dưỡng nuôi linh hồn chúng con.

2. Này là Bánh khiết tinh ai ăn sẽ không đói lòng. Này là Máu của Ta sẽ ban sự sống muôn đời. Thịt và Máu bởi trời lương thần nuôi toàn nhân thế. Nào người đang đói khát mau tìm đến Chúa nhân từ.

3. Mầu nhiệm thánh uy linh trao ban nguồn ơn bất tận. Ngài chịu chết chiều nao hiến trao cả chính sinh mạng. Hy sinh chính thân mình cứu chuộc nhân loại tội lỗi. Và nhờ dòng máu thắm nên nguồn vinh phúc muôn đời.