HÃY RỬA CHÂN CHO NHAU


ĐK: Nếu Ta là Thầy và là Chúa của các con mà Ta còn rửa chân cho các con thì các con cũng hãy rửa chân cho nhau, cũng hãy rửa chân cho nhau.

1. Ta ban truyền một điều luật mới, là các con hãy yêu thương nhau, thương yêu nhau như chính Thầy thương yêu các con thương yêu các con.

2. Cứ dấu này mọi người nhận biết, là các con hãy yêu thương nhau, thương yêu nhau như chính Thầy thương yêu các con thương yêu các con.

3. Trong cuộc đời thì đầy gian khó phần phúc cho người sống bác ái, thương yêu nhau như giới răn theo như giới răn Thầy đã ban truyền.