HOAN CA GIÁNG SINH
Lm. Văn Chi

1. Ngài đã đến nơi gian trần. Ngàn tiếng hát vang hòa khắp nơi. Ngài đã đến cứu nhân loại. Lời Thiên Sứ báo tin mừng vui.

ĐK. Này mau tới đón Chúa Hài Nhi. Đã sinh ra trong mùa đông giá. Nguyện dâng Chúa Cứu Thế hạ sinh. Trái tim con nguyện dâng về Ngài.

2. Mùa đông ấy nơi hang lừa. Ngài đã đến gian trần hát vang. Mùa đông ấy muôn Thiên Thần. Cùng chung tiếng hát câu vinh quang.

3. Nào mau đến dâng lên Ngài. Ngàn vinh phúc ca ngợi Chúa đi. Nào mau đến tôn vinh Ngài. Đã giáng thế phúc ân mừng vui.

4. Quỳ dâng Chúa sinh ra đời. Lòng yêu mến dâng về Chúa đây. Nguyện dâng Chúa đây tâm hồn. Là hang đá giáng sinh Ngài ơi.