KHÚC HOÀI NIỆM
Hoài Bắc

ĐK: Con dâng về Chúa thiên đình muôn kinh đượm thắm ân tình ngàn lời ca tán tạ danh Chúa chí linh hiển vinh. Con dâng về Chúa nhân lành tâm tư cảm mến chân thành lòng tri ân con được Thiên Chúa yêu từ xưa, tự ngàn xưa.

1. Con luôn hoài niệm sử xanh những kỳ công Chúa tác thành. Ra tay độ trì dân Chúa miêu duệ nhà Is-ra-el.

2. Con luôn hoài niệm ngày xưa muôn nghìn thác lũ mây mưa. Âm vang cả toàn thế giới chói ngời run khiếp nơi nơi.

3. Con luôn hoài niệm tưởng suy tay Ngài lộng gió uy nghi. Chia hai vạch đường biển sâu đón dân Ngài thoát ách thương đau.

4. Con luôn nhìn lại đời con vui buồn kiếp sống vuông tròn. Yêu thương Ngài luôn canh giữ trên con đường cô lữ dương gian.

5. Con nay nhìn về ngày mai ai nào ai thoát chông gai. Tương lai miệt mài trăm lối theo chân Ngài con bước không thôi.