CHÚA YÊU THƯƠNG
Ninh Doãn Hùng

ĐK: Chúa yêu thương mọi loài Ngài không chê bỏ vật chi, Ngài không chê ghét vật gì Ngài đã dựng nên.

1. Chúa đã nhắm mắt làm ngơ tội lỗi con người. Cho họ ăn năn thống hối, cho họ được ơn thứ tha. Vì ...

2. Chúa vẫn dõi mắt chờ trông ai bước quay về. Xa đời đam mê tội lỗi, đón nhận nguồn ơn thứ tha. Vì...