THÁNH PHÊRÔ PHAOLÔ
Ninh Doãn Hùng

ĐK: Trần gian mừng kính hai Thánh Phê-rô Phao-lô, là tông đồ tiên phong của Giáo Hội. Đã xem thường xiềng gông ngục tù thử thách, vẫn can trường truyền rao Lời Chúa cho đời. Phê-rô Phê-rô! Ngài là đá là nền Giáo Hội. Phao-lô Phao-lô! Là trụ cột dựng xây Hội Thánh. Phê-rô Phao-lô! Là men muối mặn nồng ướp đời. Phê-rô Phao-lô! Gương sáng ngời đưa tới Quê Trời.

1. Thánh Phê-rô xưa đã chối Chúa ba lần, nhưng thống hối nên Chúa đã dủ thương. Ban cho chìa khóa nước thiên đàng, làm đầu Hội Thánh chốn gian trần chăn dắt đàn chiên Chúa trao.

2. Thánh Phao-lô là người dân ngoại nhiệt thành, đã từng bách hại những người truyền bá đức tin. Rồi một ngày kia Chúa thương gọi về, trên đường Đa-mas đã ăn năn thành tông đồ của Đức Ki-tô.

3. Nguyện xin chư thánh thương xem Hội Thánh trên đời, bước đi theo Ngài trên đường lữ thứ trần gian. Xin cho chúng con được hiệp nhất kết liên trong Ngài, kính tin phụng thờ một đức tin một Chúa Trời.