DÂNG NHỮNG YẾU HÈN
Lm. Mi Trầm1. Dâng là dâng lên Ngài này đây lòng trí khô khan. Dâng là dâng lên Ngài này đây cuộc sống lo toan. Dâng là dâng lên Chúa này đây nỗi lòng thầm kín. Dâng là dâng tiến Chúa này đây thất vọng con tim.

ĐK. Tiến dâng Ngài này những yếu hèn, những yếu hèn của con người, của con người bụi tro yếu đuối. Tiến dâng Ngài này bao cố gắng, nguyện Ngài thương thánh hóa con người, ngày mai đó đời sẽ đẹp tươi.

2. Dâng là dâng lên Ngài này đây ngày tháng âu lo. Dâng là dâng lên Ngài này đây buồn khổ dày vò. Dâng là dâng tiến Chúa này đây cõi lòng nặng trĩu. Dâng là dâng tiến Chúa này đây tuổi đời qua mau.

3. Dâng là dâng lên Ngài này đây lòng trí u mê. Dâng là dâng lên Ngài này đây cùng khốn lê thê. Dâng là dâng tiến Chúa này đây chán chường mệt mỏi. Dâng là dâng tiến Chúa này đây sức người tiêu hao.