ÔI CAO SIÊU
Nguyễn Quang Hưng


ĐK: Cao siêu ôi cao siêu! Uy linh ôi uy linh! Bánh miến với rượu lành hóa nên Máu Thịt Người. Kính tiến lễ vật bởi lao công khó nhọc của muôn dân. Xin dâng với trót cả tâm hồn. Dâng lên với trót cả tình con.

1. Một niềm thành tin kính dâng Cha từ ái. Trọn cuộc đời con chân thành quyết không phai. Xin Cha kết hợp mọi người trong yêu mến. Đoàn tụ trong yêu thương đượm tình nghĩa lâu dài. Bao nhiêu lầm than khổ nhục và đau thương. Xin Cha nhận cho tha thiết như hương trầm. Xin ban yêu thương tuôn tràn xuống trần gian. Muôn người sống bình an thoát khỏi ách lầm than ân tình cao ngút ngàn.

2. Nguyện Người chở che sống vui trong hạnh phúc. Nguyện Người ủi an khi gặp bước gian truân. Xin thương hộ phù mọi người luôn trung tín. Đoàn con trong yêu thương đượm tình nghĩa lâu dài. Bao nhiêu tủi đau ê chề và cay đắng. Xin dâng về Cha tha thiết như hương trầm. Xin ban yêu thương tuôn tràn xuống trần gian. Muôn người sống bình an thoát khỏi ách lầm than ân tình cao ngút ngàn.