DÂNG CHÚA ĐỜI CON
Lm. Lâm Sơn HảiĐK. Từ đây Chúa ơi! Trọn đời con xin thuộc về Chúa. Xin Chúa giúp con giữ trọn lời thề mà con đoan hứa hôm nay.

1. Con nguyện luôn trung thành với Chúa nguyện đem ơn Chúa đến mọi nơi truyền rao chân lý cho muôn người sống cuộc đời chứng nhân Nước Trời.

2. Con nguyện sống cuộc đời thanh khiết nguyện xin dâng Chúa xác hồn con cùng dâng mơ ước dâng hy vọng quyết một lòng mến yêu vuông tròn.

3. Con nguyện sống cuộc đời nghèo khó nguyện theo gương Chúa sống ngày xưa để con thanh thoát đi vào đời loan truyền rằng Chúa yêu muôn người.

4. Con nguyện sẽ tuân phục mãi mãi nguyện vâng theo thánh ý Ngài liên đời con nên lễ dâng tinh tuyền hướng về Ngài sống vui trọn niềm.