25 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC
Linh Huyền Dung


1. Từ ngày xa xưa đó Chúa đã gọi con. Và vì tình thương mến Chúa đã chọn con. Hai mươi lăm năm con thuộc về Ngài, hai mươi lăm năm Linh Mục của Ngài. Đời con là tất cả cho Chúa, Ngài là hạnh phúc chốn con tựa nương.

ĐK: Hai mươi lăm năm hồng ân Linh Mục, con xin khiêm cung hết lòng cảm tạ, tình yêu Chúa ôi quá bao la. Này con xin đến Chúa ơi! Này con xin đến Chúa ơi! Để thực thi thánh ý của Ngài.

2. Nguyện thực thi thánh ý Chúa đã truyền ban. Là hãy đi loan báo đến khắp trần gian. Hai mươi lăm năm rao giảng Lời Ngài, hai mươi lăm năm Chúa thương an bài. Đời con phận mỏng dòn yếu đuối, ngàn muôn bất xứng Chúa thương đỡ nâng.

3. Giữa ngàn muôn nguy khó Chúa cho bình yên. Trọn cuộc đời dâng hiến dẫn dắt đoàn chiên. Hai mươi lăm năm ôi chặng đường dài, hai mươi lăm năm xin cảm tạ Ngài. Đời con là khúc nhạc dâng Chúa, là bài ca mới hát vang mọi nơi.