CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ
Lm. Nguyễn Duy

1/ Giêsu Kitô là Vua vũ trụ. Giêsu Kitô là vị thẩm phán. Giêsu Kitô sẽ ngự đến trong uy quyền, Ngài sẽ xét xử muôn dân trong công bình

2/ Giêsu Kitô là Vua Vũ Trụ. Giêsu Kitô lòng con yêu mến. Tin yêu Giêsu Chúa là Chúa Vua muôn Vua, nguyện hãy đoái thương chúng con nơi gian trần.

3/ Con tin Giêsu là Vua đất trời. Con tin Giêsu hiển trị thế giới. Con xin đi theo, theo đường lối Vua vũ trụ, nguyện hãy đoái thương chúng con nơi gian trần