CA NHẬP LỄ X THƯỜNG NIÊN
(Ý: Tv 26; 1-2)
Trần Minh


ĐK: Lạy Chúa con chẳng còn sợ chi, khi đời con có Chúa, là nguồn ơn cứu độ, là ánh sáng dẫn soi. Lạy Chúa! Con chẳng khiếp hãi gì, khi đời con có Chúa là thành lũy chở che

1/ Khi bóng đêm vây phủ mịt mùng, Chúa ban cho ánh sáng rạng ngời. Khi kẻ thù vây hãm quanh con, Chúa ra tay xô chúng ngã nhào

2/ Con đến đây nương náu nhà Ngài. Chúa thương ban chính máu thịt Ngài. Nuôi dưỡng hồn con mãi trung trinh, xác thân con nên thánh điện Ngài