CA NHẬP LỄ IX THƯỜNG NIÊN
(Ý: Tv 24; 16-18)
Trần Minh


ĐK: Hồn con lâng lâng theo hương trầm thơm ngát bay cao, hòa với cung đàn đoàn con dâng lên câu hát. Vinh tụng thánh danh Ngài, chân thành khấn xin Ngài tha thứ tội khiên và thánh hóa chúng con

1/ Chúa ơi thân con cô đơn khó nghèo, xin Ngài mở lượng từ bi mà xót thương chúng con

2/ Chúa ơi nhân gian truân chuyên lỗi tội xin Ngài mở lượng từ ái mà thứ tha thế trần