CA NHẬP LỄ VII THƯỜNG NIÊN
(Ý: Tv 12; 6)
Trần Minh


ĐK: Lòng con hân hoan khi con tin tưởng rằng: Ngài là Thiên Chúa, là Đấng cứu độ con. Miệng con ca vang khi con nhận biết, Ngài sẽ ban đầy tràn phúc lộc cho con

1/ Xin giúp con hằng để tâm suy nghĩ nhận biết điều cao thượng thiêng liêng để nói và làm những điều đẹp ý Chúa

2/ Xin xót thương và chở che con mãi, trọn trí lòng con nguyện cậy mến tin, kể với muôn người chính Ngài là Thiên Chúa