CA NHẬP LỄ VI THƯỜNG NIÊN
(Ý: Tv 30; 3-4)
Trần Minh

ĐK: Lạy Chúa, khấn xin Ngài nên như núi đá để con trú ẩn an toàn. Lạy Chúa, xin hãy là thành trì, xin hãy là thành trì chở che con.

1/ Chúa dẫn lối đường đưa con về bê Chúa, con no thỏa hồng ân, ẩn náu ấm êm. Bởi Chúa là núi đá và thành trì là chính Chúa

2/ Chúa chỉ thích ngự nơi tâm hồn trong sáng, xin tuôn đổ hồng ân đổi mới chúng con, để mãi được xứng đáng là tòa ngự của Thiên Chúa