CA NHẬP LỄ V THƯỜNG NIÊN
(Ý: Tv 94; 6-7)
Trần Minh


ĐK: Bạn hỡi nào hãy về đây phục bái Thiên Chúa ta thờ. Bạn hỡi nào hãy hòa ca chúc tụng Đấng cứu độ ta

1/ Nào hãy cảm tạ Chúa vì lòng Chúa từ nhân đã làm cho người trần bao kỳ công tuyệt diệu

2/ Nào hãy cảm tạ Chúa vì Ngài tác thành ta, hãy chiêm bái thờ lạy Chúa là Chúa của ta