CA NHẬP LỄ II THƯỜNG NIÊN
(Ý: Tv 65; 4)
Nhạc: Kim Liên Phạm Nguyên
Trần Minh

ĐK: Hãy tấu lên cung đàn thánh thót, hãy hát lên mừng thánh danh Ngài. Hãy khiêm cung phục bái tôn thờ, vì chỉ Ngài là Chúa muôn loài

1/ Khấn xin Ngài mở trí lòng con để thánh lễ chúng con hiệp dâng thành nguồn ơn cứu độ Chúa ban đời đời

2/ Chúa muôn loài là Chúa tình yêu. Nhờ thánh lễ sức thiêng Ngài ban là nguồn ơn cứu độ Chúa ban từ Trời