LỄ DÂNG TRÔNG ĐỢI
Hiền Hòa

1. Đoàn con xin dâng lên Chúa này đây bánh rượu nồng thơm. Là bao công lao gian khó đoàn con góp công dâng về. Cùng với khát khao chờ mong nguyện Chúa đoái thương nhận cho. Rượu bánh trở thành thần lương là Mình Máu Chúa nuôi muôn người.

ĐK: Xin mau đến lạy Đấng cứu độ trần gian. Ngài thương xót người đang sống trong cảnh lầm than. Xin hãy đến để đổi mới bộ mặt thế giới. Xin hãy đến lạy Đấng gánh tội trần gian. Ngài bênh đỡ và ban phát ơn thiêng tràn lan. Xin hãy đến nay nhân thế khát khao chờ mong.

2. Trời cao xin thương mưa xuống nguồn ơn cứu độ trần gian. Đồng hoang bao năm khô héo ngày đêm thiết tha van nài. Nguyện Chúa đến trong trần gian thỏa nỗi khát khao chờ mong. Ngài đến tẩy sạch tội khiên nên tươi sáng ánh quang huy hoàng.