ĐỒNG BÊLEM
Ngọc Linh

ĐK: Đồng Bê-lem một đêm đông tuyết rơi. Con Chúa sinh xuống làm Người chốn trần ai. Đồng Bê-lem một đêm đông tuyết rơi. Con Chúa sinh xuống gian trần cứu đời

1/ Mau mau ta lên đường chiêm ngưỡng, mau mau ta đi đến bái lạy, cùng với các Thiên Thần ca xướng. Vinh danh Chúa trên nơi cửu trùng

2/ Mau mau ta theo vì sao sáng, mau mau ta đi đến tôn thờ, cùng với các mục đồng vui sướng, đây ân phúc xuống ai ngay lành

3/ Vui vui lên hỡi người nặng gánh, vui vui lên ai mãi mong chờ, nào đón lấy ân lộc đêm thánh, vang câu hát Al-lê-lu-ia