VINH DANH THIÊN CHÚA
Ngọc Linh

ĐK: Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế muôn người khắp nơi. Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế muôn người khắp nơi

1/ Vui lên nào mừng Chúa đã xuống đời, mang thân người để cứu thoát lỗi tội. Nơi Bê-lem Ngài giáng thế, muôn người hãy đến suy phục hát khen

2/ Trên thiên đình hợp tiếng hát chúc mừng, dưới thế trần đồng kính bái tán tụng. Vua muôn dân nguồn ánh sáng. Cứu chuộc nhân thế thoát vòng tối tăm

3/ Trong ân tình hợp tiếng với sứ thần, con nghiêng mình thờ kính Chúa giáng trần, dâng câu ca lòng ước muốn, dâng niềm yêu mến với tình thiết tha