TÌNH YÊU NHIỆM MẦU
Lm. Quang Lâm


1/ Trong tình yêu bao la Chúa thương con hải hà. Ngài đã nâng con lên bằng tình yêu khôn sánh. Trong tình yêu bao la Chúa thương con vô bờ. Dù rằng con bất xứng nhưng tình Ngài vẫn thương con.

ĐK. Ôi! Chúa ôi! Tình Ngài quá nhiệm mầu. Ôi! Chúa ôi! Tình Ngài thật bao la.

2/ Trong huyền nhiệm cao siêu Chúa thương con khôn nguôi. Ngài đã thương ban ơn rồi gọi con bước tới. Đây lòng con xin vâng bước ra đi theo Ngài. Một lòng con tín thác tin vào tình Chúa vô biên.