CHỈ CÓ MỘT CHÚA
Oanh Sông Lam


ĐK. Chỉ có một Chúa một đức tin một phép rửa. Chỉ một Thiên Chúa và là Cha hết mọi loài.

1/ Ngài là Đấng trên mọi người. Giữa mọi người và trong mọi người.

2/ Vì lòng mến hãy chịu đựng lẫn nhau. Hãy đi đứng cho xứng với ơn Chúa đã kêu gọi anh em.

3/ Vì lòng tin Chúa Giêsu. Ta được gọi là con Chúa Trời.

4/ Để thần khí hãy để Ngài đổi thay. Hãy mặc lấy người mới đã được Chúa đã tạo dựng canh tân.