BÁNH HẰNG SỐNG
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh


ĐK: "Ta là bánh hằng sống, bánh ban từ trời cao. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống đời đời".

1. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta đời đời sẽ được sống vĩnh tồn. Chính thịt của Ta thật là của ăn và máu của Ta thật là của uống.

2. Cho con được nên một với Chúa thôi vì Ngài có sự sống suốt đời. Biết hằng sẻ chia và được bẻ ra tự hiến chính mình phục vụ tha nhân.

3. Ôi cao vời thay Mình Máu Chúa ban cuộc đời con hạnh phúc biết bao. Chúa gìn giữ con từng ngày tháng qua và dẫn lối về hưởng nguồn tình yêu.

4. Cho tâm hồn con được mãi trắng trong để được rước Mình Máu Chúa Con. Chúa nguồn sống cho người hằng khát khao Ngài đã hiến mình chỉ vì yêu thương