XIN NGÀI HÃY ĐẾN
Ái Diệu Vy Linh.


1. Có tiếng nói vọng lên nơi hoang vắng, hãy sửa đường Chúa đi cho thẳng ngay. Có tiếng nói giục ta trong tâm hồn, hãy trở về sám hối sống Tin Mừng.

ĐK. Ngài ơi! Xin Ngài hãy đến. Xin Ngài hãy đến mang lửa yêu mến cho con này. Ngài ơi! Xin Ngài hãy đến. Xin Ngài hãy đến mang tình thương mến đổi mới trái tim con.

2. Có tiếng Chúa gọi ta trong thanh vắng, hãy sửa lòng Chúa thăm cho sạch trong. Có tiếng Chúa giục ta trong đêm trường, hãy thức tỉnh chờ Chúa đến bất ngờ.