MIỆNG NGƯỜI CÔNG CHÍNH (TV 36)
Kim Đường


ĐK: Miệng người công chính, niệm lẽ khôn ngoan. Miệng người công chính, niệm lẽ khôn ngoan.

1. Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện. Thì sẽ được sống trong đất nước yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn. Người sẽ cho được, được phỉ chí toại lòng.

2. Hãy ký thác, ký thác đường đời cho Chúa. Tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ như bình minh. Công lý bạn Người sẽ cho huy hoàng tựa chính ngọ.

3. Miệng người công chính hằng niệm lẽ khôn ngoan. Và lưỡi họ nói lên điều chính trực. Luật Thiên Chúa họ ghi tạc vào lòng. Bước chân đi, chân đi không hề lảo đảo.