VINH PHÚC THAY
Lm. Kim LongVinh phúc thay ngưòi kính sợ Chúa, và hằng đi trên đường quang minh Thiên Chúa. Người hưởng huê lợi tay người tạo nên, và hạnh phúc Chúa thưởng ban muôn đời.

1. Hiền thê người tựa gốc nho sai trái trong nội thất nhà người. Con cái người như đám cây Ô liu, xum xuê quanh mâm bàn người.

2. Ngàn ân lộc của Chúa ban chan chứa trên kẻ kính sợ Ngài. Xin Chúa từ trên núi Si-on chúc phúc suốt cả đời người.

3. Nguyện cho người được sống cao niên tuế trong hạnh phúc tuyệt vời. Con cháu người đông đúc như sao sa, an vui đến muôn ngàn đời