ĂN NĂN TỘI MÌNH
Lm. Thái Nguyên

1. Đừng khinh chê kẻ có tội mà chi, vì Chúa biết ai là người tâm thành. Hãy ăn năn trong tinh thần tự hối, hầu được Chúa đoái thương và thứ tha.

ĐK. Con ăn năn tội mình và mau mắn thi hành ý Chúa. Con xin nghe Lời Ngài, bao chông gai đường đời ngại chi. Xin cho con trọn niềm, lòng mến Chúa yêu người. Sống khiêm nhường chính ngay cùng Chúa không chi đổi thay.

2. Người hãy nhớ chớ tự hào hơn ai, vì Chúa biết nơi tâm hồn mỗi người. Chớ khoe khoang bao nhiêu điều công chính, mà hãy luôn tin vào tình Chúa thương.

3. Tình thương Chúa vẫn dạt dào cho ai, lòng thống hối ăn năn tội lỗi mình. Kiếp con người hay hư hèn sa ngã, cần tỉnh thức xét lại đời sống ta.

PDF