XÁC THÂN LÀM BÁNH
(F. W. Faber) - Lm. Vũ Khởi Phụng


1. Phút giây giã từ trần thế đau thương. Chúa đã cầm bánh dâng lời tạ ơn. Chúa trao tặng đời tội lỗi gian nan. Xác thân làm bánh nuôi đời bình an. Này cuộc trần ai là cây Thánh Giá. Chúa ôm choàng lấy trĩu nặng hai vai. Chúa đi chịu chết tác thành ngày mai.

2. Bánh Thánh rượu nồng đây chứng thương yêu. Nhớ ghi tình Chúa chết treo nhục hình. Bánh nuôi ngàn đời trong kiếp lênh đênh. Chúa đi cùng với dân mình đường xa. Đường dài Người đi mênh mông thế giới. Đi qua ngày tháng thăm thẳm vô biên. Đi qua từng nỗi ưu phiền trần gian.

3. Thế gian hận sầu tội lỗi dâng cao. Đất xưa nhuần thấm máu đào sạch dâng. Uống cho tận cùng này chén thương tâm. Chúa đi vào sớm mai hồng tự do. Người đã liều thân nên giao ước mới. Đã nên nguồn suối vui chảy muôn phương. Chính thân mình Chúa là đường thần linh.