ƠN AN BÌNH
AnPhong Hoan O.Cist


ĐK: Muôn lạy Chúa, giờ đây xin để tôi tớ Ngài, để tôi tớ Ngài an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy, vì chính mắt con được thấy, thấy ơn cứu độ Chúa đã dành cho muôn người.

1. Đó là ánh sáng, là ánh sáng đến soi đường cho dân ngoại. Đó là vinh quang, là vinh quang của It-ra-el dân Ngài.

2. Chúa là chân lý, lời Chúa phán đến muôn đời luôn chân thành. Chúa là sức sống dành cho ai luôn biết tuân theo ý Ngài.

3. Chúa hằng thương xót, hằng ghé mắt đoái trông người đang u buồn. Ban nguồn an vui, niềm kiên trung cho những ai khao khát Ngài