VIÊN ĐÁ SỐNG ĐỘNG
Anphong Hoan O.Cist


ĐK: Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả là dân thánh, dân riêng của Chúa. Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là dân Thiên Chúa. Xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương.

1. Cứ để Thiên Chúa dùng anh em như viên đá sống động xây dựng đền thờ thiêng liêng cao cả, và để cho Người đặt anh em lên hàng tư tế vương giả dâng lễ tế đẹp ý Người.

2. Tiến lại tháp nối vào Giê-su, đây viên đá góc tường do bởi Người mà muôn dân đứng vững. Còn kẻ kiêu kỳ và không tin, đây là duyên cớ vấp phạm, viên đá vứt loại ra ngoài.