XIN TẠ ƠN (Tv 102)
Anphong Hoan O.Cist


ĐK: Tạ ơn Thiên Chúa đến muôn muôn đời, tình Chúa lớn lao cao vời thương đoái dân Người, nguồn ân thánh phát ban không rời, khơi niềm hạnh phúc chan hòa khắp nơi.

1. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi ơi, toàn thân tôi hãy chúc tụng Thánh Danh. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ khá quên bao ân huệ của Người.

2. Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi, giữ chân ngươi khỏi sa vào âm phủ, bao bọc ngươi bởi đức tín thành.

3. Ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc. Khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng. Phân xử công minh cho người bị áp bức, bênh quyền lợi cho những kẻ cơ bần.

4. Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau vạn lối, bao lỗi lầm Chúa ném thật xa ngươi.