CON TA YÊU DẤU
Giang Ân
ĐK: Từ trời cao có tiếng Chúa Cha phán rằng: này là Con Ta yêu dấu sống đẹp lòng Ta mọi đàng. Và hôm nay Giê-su Con Một Thiên Chúa đã chịu phép rửa vì yêu thương chúng ta.

1. Hãy hát, hãy hát dâng lời chúc tụng. Hãy hát, hãy hát dâng lời cảm tạ. Ngàn dân ơi vui lên! Triều thần ơi vui lên! Vui lên trong niềm hân hoan.

2. Tiến bước, tiến bước loan truyền Nước Trời. Ra đi, ra đi rao giảng Tin Mừng. Ngàn dân ơi vui lên! Triều thần ơi vui lên! Vui lên trong niềm hân hoan.